fundacja hereditas Spotkania z Zabytkami Spotkania z Zabytkami
Zarząd | Sprawozdania | Statut 
fundacja hereditas

Kurs na przewodnika miejskiego po Warszawie

» FORMULARZ ZGŁOSZENIA

UWAGA! INFORMACJA ARCHIWALNA

 

WPROWADZENIE

Fundacja Hereditas zaprasza do udziału w Kursie na przewodnika miejskiego po Warszawie, przygotowującego do pracy licencjonowanego przewodnika miejskiego po stolicy.

Kurs zakończony jest egzaminem wewnętrznym, a jego pozytywne złożenie umożliwi przystąpienie do egzaminu państwowego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

Fundacja Hereditas posiada stałe upoważnienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego do prowadzenia szkoleń dla przewodników miejskich oraz kilkuletnie doświadczenie w organizacji kursów i szkoleń dla dorosłych. Z sukcesem zrealizowaliśmy m.in. kursy na przewodnika miejskiego współfinansowane przy udziale środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG oraz ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Więcej o naszych projektach mogą Państwo przeczytać na stronach internetowych www.fundacja-hereditas.pl - zakładki: Projekty 2009, 2010, 2011.


CO NAS WYRÓŻNIA?

Oferujemy Państwu autorski program kursu na przewodnika miejskiego oparty na obowiązkowym programie szkoleniowym zawartym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Sportu i Turystyki z dnia 4 marca 2011 r.

Atuty kursu realizowanego przez Fundację Hereditas:

 • dodatkowe wykłady z dziedzictwa kulturowego Warszawy prowadzone przez uznanych varsavianistów, historyków, historyków sztuki, historyków Warszawy, m. in. Andrzeja Sołtana (dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Warszawy), Jarosława Zielińskiego (autora szeregu artykułów i opracowań książkowych dot. Warszawy, m.in. kilkutomowej publikacji Atlasu dawnej architektury Warszawy), Janusza Sujeckiego (badacz dziejów warszawskiej Pragi), Michała Krasuckiego (prezesa Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, autora publikacji Katalog warszawskiego dziedzictwa postindustrialnego, t. I i II) oraz pracowników naukowych uczelni wyższych w stopniu doktora i profesora;
   
 • nacisk na praktykę przewodnicką (duża liczba zajęć w terenie pod okiem doświadczonych przewodników miejskich);
   
 • rozbudowany blok zajęć dotyczących architektury poprzemysłowej (specjalność Fundacji Hereditas) oraz blok dotyczący warszawskiej Pragi

Fundacja Hereditas współpracuje aktywnie z instytucjami i placówkami zajmującymi się opieką nad dziedzictwem kulturowym, m.in. Narodowym Instytutem Dziedzictwa, Instytutem Sztuki PAN, Fundacją Otwartego Muzeum Techniki z Wrocławia, Muzeum Gazownictwa w Warszawie. Od 2009 r. Fundacja Hereditas jest wydawcą najstarszego ogólnopolskiego czasopisma poświęconego ochronie zabytków - "SPOTKANIA Z ZABYTKAMI".


TERMINY

Planowany termin rozpoczęcia kursu: termin nie określony - w zależności od powstania grupy.

Kurs trwa 6 miesięcy. Zajęcia odbywają się w blokach tematycznych i podzielone są na:

a. część teoretyczną (w tym e-learning): dwa razy w tygodniu w godz. 17:30 - 20:30,
b. część praktyczną (soboty i niedziele)


PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie podstawowe (75 godz.)

 1. Historia Polski
 2. Geografia turystyczna Polski
 3. Historia kultury w Polsce
 4. Ochrona przyrody w Polsce
 5. Turystyka w Polsce
 6. Metodyka i etyka przewodnictwa
 7. Ogólne zasady bezpieczeństwa
 8. Psychologia i socjologia

Szkolenia specjalistyczne( 130 godz.)

 1. Historia Warszawy
 2. Kultura i sztuka Warszawy
 3. Współczesna Warszawa
 4. Geografia turystyczna Warszawy i Mazowsza
 5. Topografia miasta i strefy podmiejskiej
 6. Metodyka i technika prowadzenia wycieczek

Zajęcia w terenie:

 1. Wnętrza obiektów muzealnych (m.in. Zamek Królewski, Pałac Kultury i Nauki, Muzeum Narodowe, Łazienki Królewskie, Muzeum Powstania Warszawskiego)
 2. Dzielnice warszawskie
 3. Stare Miasto i Trakt Królewski
 4. Zajęcia praktyczne


CENA

Cena kursu: 1500 zł. Opłatę można wnosić:

 • w jednej racie (1500 zł) - dodatkowo otrzymają Państwo rocznik 2011 "Spotkań z Zabytkami" (6 numerów)
 • w ratach (1650 zł):
  I rata - 800 zł przy zapisie
  II rata - 500 zł w ciągu 14 dni od rozpoczęcia kursu
  III rata - 350 zł do 31 stycznia 2012

Cena szkolenia nie zawiera:

 • kosztu egzaminu w Urzędzie Marszałkowskim (240 zł, w tym 120 zł egzamin teoretyczny ? płatne na konto UM), wysokość opłaty egzaminacyjnej reguluje Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 4.03.2011 ((Dz. U. Nr 60 poz.302);
 • kosztu dokumentów wymaganych przez Marszałka Województwa: zaświadczenie, lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy, potwierdzenie notarialne świadectwa ukończenia szkoły średniej/dyplomu studiów wyższych, zdjęć legitymacyjnych;
 • opcjonalnego kosztu egzaminu językowego w Urzędzie Marszałkowskim;
 • kosztu podręczników tematycznych


KTO MOŻE ZOSTAĆ PRZEWODNIKIEM MIEJSKIM?

Osoba, która:

 • ukończyła 18 lat,
 • posiada co najmniej średnie wykształcenie,
 • nie była karana za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego,
 • posiada dobry stan zdrowia (potwierdzone badaniami lekarskimi),
 • odbyła praktykę i zdała egzamin na przewodnika turystycznego (spec. miejski)

DODATKOWE INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem elzbieta.stefaniak@fundacja-hereditas.pl,  tel. 22 891 01 62 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00. Pod tym telefonem udzielane są także wszelkie szczegółowe informacje dotyczące kursu.

Najlepsi absolwenci naszego kursu będą mieli możliwość współpracy przy realizacji projektów, spacerów i wycieczek organizowanych przez Fundację Hereditas.

UWAGA! Organizator zastrzega sobie prawo nieuruchomienia kursu w przypadku zbyt małej liczby chętnych.

» FORMULARZ ZGŁOSZENIA