fundacja hereditas Spotkania z Zabytkami Spotkania z Zabytkami
Zarząd | Sprawozdania | Statut 
fundacja hereditas

Doradztwo i konserwacja zabytków


Fundacja Hereditas oferuje usługi w zakresie:

  • projektów związanych z rewitalizacą…, rewaloryzacją…, konserwacją…, modernizacją…, adaptacją… obiektów zabytkowych do peł‚nienia nowych funkcji (prace wybrane i kompleksowe);
  • inwentaryzacji i opracowania dokumentacji obiektów zabytkowych; badań„, opinii, ekspertyz i studiów w dziedzinie ochrony krajobrazu kulturowego;
  • konserwacji zabytków ruchomych;
  • aranżacji i dekoracji wnętrz;
  • konsultacji i opracowań„ naukowych z dziedziny historii sztuki, archeologii, konserwacji zabytków, ochrony dziedzictwa kulturowego, architektury krajobrazu;
  • doradztwa w obszarze finansowania rewitalizacji obiektów zabytkowych (fundusze krajowe i unijne).

Zlecenia realizowane są… przez zespół‚ ekspertów specjalizują…cych się w danej dziedzinie, którzy dobierani są indywidualnie w zależności od typu zlecenia i rodzaju prac.

Fundacja Hereditas współ‚pracuje z gronem specjalistów związanych z: Instytutem Sztuki PAN, Instytutem Historii Sztuki UW, Żydowskim Instytutem Historycznym, Polską… Izbą… Artystów Konserwatorów Dzieł‚ Sztuki, Związkiem Polskich Artystów Plastyków.