fundacja hereditas Spotkania z Zabytkami Spotkania z Zabytkami
Zarząd | Sprawozdania | Statut 
fundacja hereditas

Statut
I. Postanowienia ogólne

§ 1.

  1. Fundacja pod nazwą „Hereditas” zwana dalej Fundacją, ustanowiona została przez Dorotę Jagiełło i Tomasza Marciniaka, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym Repertorium A Nr 1894/06, sporządzonym w dniu 23 listopada 2006 roku przez notariusza Annę Zaborowską-Nowocień, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 24/26 lok. 14.
  2. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. Nr 21 poz. 97, z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.
  3. Fundacja uzyskuje osobowość prawną na podstawie wpisu do rejestru fundacji w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy.

§ 2.

  1. Obszarem działania Fundacji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa.
  3. W razie potrzeby Fundacja może tworzyć oddziały i otwierać biura w innych miastach na terenie kraju.
  4. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 3.

Fundacja posiada emblemat i używa pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez Radę Fundacji.