fundacja hereditas Spotkania z Zabytkami Spotkania z Zabytkami
Zarząd | Sprawozdania | Statut 
fundacja hereditas
Regulamin konkursu
Mecenasi sztuki, czyli jak finansować projekty kulturalne. Projekt edukacyjny dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. IV edycja

Regulamin konkursu

"Mecenasi sztuki, czyli jak finansować projekty kulturalne.
Projekt edukacyjny dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych"
IV edycja

I. Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Fundacja Hereditas przy współpracy Narodowego Banku Polskiego.
Wszelkie kwestie związane z organizacją konkursu należy kierować pod adresem:
Fundacja Hereditas,
ul. Marszałkowska 4 lok. 4, 00-590 Warszawa,
tel./fax 22 891 01 62
e-mail:fundacja@fundacja-hereditas.pl, www.fundacja-hereditas.pl

II. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu m. st. Warszawy oraz obszaru woj. mazowieckiego (z wyłączeniem szkół dla dorosłych).

2. Aby wziąć udział w konkursie uczeń jest zobowiązany:
- uczestniczyć w cyklu warsztatów  nt. przygotowywania, dofinansowania i zarządzania oraz promocji projektów w sferze kultury;
- przygotować pracę konkursową tj. opracowanie szczegółowego budżetu dowolnego przedsięwzięcia z dziedziny kultury wraz z planem marketingowym ze szczegółowym oszacowaniem kosztów i źródeł finansowania;
- nadesłać pracę konkursową w formie elektronicznej do dn. 5  kwietnia 2013 r. na adres
e-mail: elzbieta.stefaniak@fundajca-hereditas.pl, w temacie maila "Mecenasi sztuki, czyli jak finansować projekty kulturalne" IV edycja.

3. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

4. O zakwalifikowaniu nadesłanych prac do konkursu decyduje wypełnienie wszystkich oczekiwanych przez organizatorów warunków oraz data otrzymania maila.

III. Prace konkursowe

1. Praca konkursowa powinna spełniać następujące warunki:
- powinna zostać przygotowana w języku polskim;
- powinna być czytelna;
- max. format pracy - A4;
- praca powinna zostać złożona w wersji elektronicznej, w formacie Word i PDF;
- dopuszcza się możliwość udzielania pomocy merytorycznej uczestnikom przez nauczycieli;
- w doborze tematyki projektu służyć będzie na bieżąco konsultant merytoryczny, pełniący dyżury w biurze Fundacji Hereditas raz w tygodniu w trakcie trwania projektu.

 

2. Prace powinny zawierać:
- dane autora pracy (imię i nazwisko)

- adres pocztowy,
- numer telefonu i adres mailowy, pod którymi można się z uczestnikami konkursu   skontaktować,
- nazwę i adres szkoły, klasę, grupę wiekową, adresy pocztowe oraz e-mailowe,
- nazwisko nauczyciela-koordynatora.

3. Prace konkursowe, nie spełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie konkursu lub nadesłane po upływie terminu, nie będą podlegały ocenie.

IV. Kryteria oceny prac konkursowych

Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
- zgodność z tematyką konkursu;
- zawartość merytoryczna;
- logika i spójność budżetu;
- udział partnerów w projekcie, pozyskanie sponsorów, patronów medialnych;
- warsztat, styl i język pracy;
- zgodność z wymogami formalnymi.

V. Komisja konkursowa

1. Kontrolę nad prawidłowością przebiegu konkursu oraz ocenę prac konkursowych sprawować będzie Komisja Konkursowa, powołana przez organizatora konkursu, składająca się z 3-osobowego jury w składzie: ekonomista, historyk, przedstawiciel Fundacji Hereditas.

2. Komisja dokona oceny prac konkursowych zgodnie z kryteriami oceny, o których mowa
w pkt. IV Regulaminu konkursu i wskaże uczestników konkursu, którym zostaną przyznane nagrody, o których mowa w Regulaminie konkursu.

3. Z przebiegu konkursu Komisja sporządzi protokół, zawierający w szczególności listę zwycięzców oraz rodzaj nagrody przyznanej poszczególnym zwycięzcom.

VI. Nagrody

1. Komisja Konkursowa przyzna następujące nagrody i wyróżnienia:

-1 nagroda główne za zdobycie I miejsca- zestaw audiobooków

-3 wyróżnienia – pendrive'y

2. Wszyscy uczestnicy konkursów oraz nauczyciele-koordynatorzy otrzymają dyplomy potwierdzające udział w projekcie.

3. Prace nagrodzonych i wyróżnionych uczniów zostaną opublikowane na płytach CD
w nakładzie 500 egz. i będą rozpowszechniane wśród uczniów oraz innych zainteresowanych szkół z terenu Warszawy i woj. mazowieckiego.

VII. Rozstrzygnięcie konkursu


1. Planowana data ogłoszenia wyników: kwiecień 2013 r.
2. O terminie i miejscu wręczenia nagród uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni indywidualnie.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe, kurierskie itp.,
z których korzystać będą uczestnicy konkursu. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za działania osób trzecich, związanych z organizacją konkursu oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników konkursu.